NOVO TEMARIO DE TECNOLOXÍA

PROPOSTA PARA O NOVO TEMARIO DE TECNOLOXÍA

Este sería o novo temario, segundo a proposta, para a materia de Tecnoloxía:

1. Produción, transformación, transporte e distribución de enerxía. Técnicas de aforro enerxético. Novos métodos de produción enerxéticos.

2. Impacto ambiental da actividade tecnolóxica e explotación de recursos. Técnicas de tratamento e reciclaxe de residuos.

3. O desenvolvemento científico e técnico ao longo da historia. Influencia do desenvolvemento tecnolóxico na organización técnica e social.

4. Influencia dos avances tecnolóxicos no transporte e medios de comunicación. Aplicación de novos recursos enerxéticos.

5. O proceso de deseño e produción de bens na industria. A distribución e comercialización de produtos. Características do proxecto técnico escolar.

6. Métodos de expresión, exploración e avaliación de ideas no desenvolvemento de proxectos técnicos.

7. Técnicas de planificación e seguimento da produción. Xestión de recursos. A planificación técnica no ámbito escolar.

8. Riscos derivados do manexo de ferramentas, máquinas e materiais técnicos. Elementos e medidas de protección.

9. Factores que interveñen nos accidentes. Normas de saúde e seguridade no taller. Criterios de actuación e primeiros auxilios.

10. Materiais e instrumentos de debuxo. Novas tecnoloxías aplicadas ao deseño. 11. Trazados xeométricos básicos.

12. Representación en sistema diédrico.

13. Representación en perspectiva isométrica, caballera e cónica frontal

14. Normalización e simboloxía en Debuxo Técnico.

15. Propiedades dos materiais. Técnicas de medida e ensaio de propiedades.

16. Os plásticos: tipoloxía, constitución, propiedades e aplicacións. Procedementos de identificación.

17. Materiais de construción: clasificación, constitución e propiedades características.

18. A madeira: clasificación e propiedades. Obtención de madeiras en bruto e prefabricadas. Acabados e tratamentos da madeira.

19. Os materiais férricos: clasificación, obtención e aplicacións.

20. Os materiais metálicos non férricos e as súas aliaxes: clasificación, obtención e aplicacións.

21. Acabados e tratamentos dos metais. A corrosión e a oxidación.

22. Conformación por moldeo e conformación por deformación

23. Conformación por unión e conformación por arranque de material

24. Novos materiais, constitución, propiedades e usos. Técnicas de traballo e maquinaria característica.

25. Medida de magnitudes: instrumentos e procedementos. O erro na medida.

26. Esforzos mecánicos. Composición e representación de esforzos. Métodos de cálculo de esforzos.

27. Estruturas. Resistencia e transmisión de esforzos; materiais empregados.

28. Mecanismos de transmisión e transformación de movementos.

29. Mecanismos de retención, axuste e lubricación de eixos.

30. Motores térmicos: funcionamento, clasificación e aplicacións.

31. Circuítos frigoríficos: funcionamento, clasificación e aplicacións.

32. Máquinas eléctricas de corrente continua: constitución, funcionamento e aplicacións características.

33. Máquinas eléctricas de corrente alterna: constitución, funcionamento e aplicacións características.

34. Instalacións de auga e calefacción elementos compoñentes e funcionamento. Circuítos característicos.

35. Instalacións eléctricas en vivendas: elementos compoñentes e o seu funcionamento. Circuítos característicos.

36. A vivenda domótica. Protocolos e sistemas de transmisión de información. A vivenda bioclimática. Funcionamento, control, materiais empregados. Instalacións características.

37. Fenómenos, magnitudes e leis fundamentais dos circuítos eléctricos en corrente continua e alterna.

38. Circuítos eléctricos serie, paralelo e mixto: cálculo de magnitudes.

39. Potencia en corrente alterna. Corrección do factor de potencia.

40. Sistemas trifásicos equilibrados: receptores triángulo e estrela, potencia. Procedementos de medida de potencia.

41. Circuítos electrónicos: elementos compoñentes e o seu funcionamento. Procedementos de conexión.

42. Circuítos electrónicos analóxicos básicos.

43. Circuítos de conmutación con relés. Aplicacións e circuítos típicos de potencia e control de motores.

44. Circuítos de conmutación mediante transistores. Aplicacións características. Características dos compoñentes comerciais utilizados nos talleres educativos.

45. Circuítos pneumáticos: principios físicos fundamentais. Elementos compoñentes e circuítos típicos de potencia e control. Vantaxes e inconvenientes.

46. Oleohidráulica: fluídos oleohidráulicos e propiedades. Principios físicos fundamentais. Elementos compoñentes e circuítos típicos de potencia e control. Vantaxes e inconvenientes.

47. Puertas lóxicas. Técnicas de deseño e simplificación de funcións lóxicas. Características dos compoñentes comerciais utilizados nos talleres educativos.

48. Circuítos secuenciales: elementos compoñentes e aplicacións características. Características dos compoñentes comerciais utilizados nos talleres educativos.

49. Circuítos combinacionales: secuenciales: elementos compoñentes e aplicacións características. Características dos compoñentes comerciais utilizados nos talleres educativos.

50. Sistemas de control: elementos compoñentes, variables, función de transferencia e diagrama funcional.

51. Elementos transductores e captadores nos circuítos de control.

52. Elementos, comparadores e actuadores nos circuítos de control. 53. Amplificación e adaptación de sinais nos circuítos de control.

54. Estrutura dun computador, elementos compoñentes e a súa función no conxunto. Xerarquía de buses. Almacenamento da información. Xerarquía de memorias. Mantemento de equipos informáticos.

55. O microprocesador: Estrutura e funcionamento. Clasificación(é) dos microprocesadores. O microcontrolador, circuíto ubicuo.

56. O proxecto tecnolóxico. Traballo na aula, taller e sala de informática. Criterios organizativos e didácticos. Normas de seguridade.

57. As TIC aplicadas ao proxecto técnico escolar.

58. Linguaxes de programación. Evolución, tipos de linguaxes e ámbitos de uso. Resolución de problemas elementais.

59. Sistemas operativos. Funcións e características. Organización e administración de arquivos. Usuarios e xestión de redes.

60. Procesadores de texto e programas de presentación. Características básicas e avanzadas.

61. Follas de cálculo: tipos. Elaboración de fórmulas e de gráficos. Resolución de problemas mediante follas de cálculo.

62. Sistemas xestores de base de datos. Funcións. Compoñentes. Arquitecturas de referencias e operacionales. Tipos de sistemas.

63. Dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo. Software de captura, edición e montaxe de imaxe, audio e vídeo. Formatos e características.

64. Intelixencia Artificial. Evolución e situación actual. Sistemas expertos e redes neuronais. Principais aplicacións.

65. Control programado. Software e linguaxes de programación. Sistemas sensoriais aplicados á robótica.

66. Transmisión de información, modelo OSI. Niveis 1 e 2 (físico e ligazón). Redes Ethernet. Dispositivos de interconexión: Concentradores, conmutadores, encaminadores,…

67. Transmisión de información, niveis 3 e 4 do modelo de referencia OSI. Direccionamiento en redes IP públicas e privadas, estático e dinámico. NAT. Protocolos TCP e UDP principais características e funcionamento.

68. Dispositivos informáticos de comunicación inalámbrica. Protocolos principais e configuración.

69. Internet: Diferentes redes de acceso desde RTC ata os sistemas baseados en satélite. Estrutura e funcionamento das redes. Principais características.

70. Internet: Funcionamento e servizos principais. Protocolos relacionados. Plataformas sociais, a web 2.0.

71. Linguaxes estándar da Web. Creación e deseño de Web estáticas e dinámicas mediante código fonte .

72. Software de edición e deseño de Web. Publicación e difusión de contidos na rede. Xestores de contido.

73. Seguridade Informática e persoal. Principais ameazas á privacidade e a integridade dos datos. Comercio electrónico. Fraude na rede.Principios básicos de seguridade, acceso seguro e medidas de protección na internet.

74. Lei de propiedade intelectual en relación coa Informática. Licenzas de uso e tipos de software. Lei de Protección de Datos, elementos principais e obrigacións que impón.

75. A sociedade da información. Expectativas e realidades das tecnoloxías da información. Aplicacións no ámbito científico e técnico. Repercusións na titularidade.