GALICIA

  • Currículo da ESO e do BACHARELATO. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 29 de xuño 2015). Ligazón.

 

  • Materias de libre configuración autonómica. Ordes do 15 de xullo de 2015  e do 13 de xullo de 2016 pola que se establecen a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. Ligazón 1   Ligazón 2 

 

  • CADRO HORARIO DAS MATERIAS DA ESO E O BACHARELATO (LOMCE). Ligazón

 

  • Protocolo en materia Protección de Datos do alumnado . Ligazón

 

  • Instrucións para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato no curso 2016/17. Ligazón

 

  • Instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18. Ligazón 

 

ESTADO

 

  • LOE; texto consolidado coas incorporacións da LOMCE (BOE 30-12-2013) Ligazón

 

  • Currículo Básico: Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.Ligazón (modificado polo Real Decreto-lei 5/2016).

 

  • Real Decreto 5/2016, de medidas urxentes implantación LOMCE, ligazón

 

  • Decreto de especialidades do corpo docente. Ligazón