Aviso legal

APETEGA dálle a benvida a súa páxina web, e invítao a ler as condicións e termos que regulan o acceso e uso de "www.apetega.gal", de conformidade co establecido na lexislación española.
Antes de visitar este sitio web ou empregar os seus servizos e aplicacións, vostede deberá ler e aceptar de forma expresa as condicións de uso deste portal, así como respetar a política de privacidade e de protección de datos establecida. 

1. Datos identificativos

 

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico 34/2002 do 11 de xullo (LSSICE) e en particular de acordo co artigo 10 da devandita Lei e tamén da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e do Real Decreto 1720/2007 do Regulamento de desenvolvemento da LOPD, poñemos no seu coñecemento a seguinte información:

 

1.1.-O sitio web é propiedade de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA), con CIF G36845741, domiciliada en APTDO. CORREOS, 142 , 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña).

 

1.2.- ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA), está inscrita no Rexistro Xeral de Asociacións co número 2017/021310-1ª .

Se quere contactar connosco pode facelo: a) ben mediante correo postal, na dirección indicada anteriormente, b) ben a través do correo electrónico á dirección asociacionapetega@gmail.com

 

2. Obxecto

 

O presente Sitio web ten por obxecto dar a coñecer a todos os Usuarios a información e servizos ofrecidos por ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA), podéndose modificar en calquera momento e sen previo aviso, o deseño, a presentación ou a configuración do Sitio web, así como os seus contidos.O obxetivo principal deste Sitio é proporcionar de maneira gratuita, información ao público en xeral sobre tecnoloxía, robótica e tecnoloxía de información e comunicación; terán relevancia as publicacións relacionadas con eventos, aínda que non estean organizados por Apetega, que teñan lugar en Galicia.

 

Os contidos deste sitio web proceden tanto dos editores de APETEGA como de terceiros, ofrécense sen ánimo de lucro e non constitúen en si mesmos ningunha prestación de servizos, polo que APETEGA non se fai responsable das actuacións que pode tomar un usuario en base aos contidos expostos sen o asesoramento dun profesional.

APETEGA non garante a inexistencia de erros nos seus contidos ou na actualización dos mesmos. Aínda así, invertiremos moito tempo e esforzo para evitalos e resolvelos no menor tempo posible.

 

Debe ler atentamente o presente documento en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, posto que as condicións de uso poderán sufrir modificacións e nos seus distintos apartados:

a.- Política de privacidade e protección de datos.

b.- Aviso legal -Utilización do sitio web.

c.- Aviso legal -Refentes a prestación de actividades

 

a.1- Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA), atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

 

A visita á maior parte dos contidos do sitio web é libre e non require un sistema de rexistro dos usuarios. Nembargantes, existen espazos da web, cuxo uso está reservado a socios/as de Apetega, que deberán de autorrexistrarse no sitio web para:

 1. Pertencer ao Libro de Socios dixital da asociación.

 2. Publicar no menú " Foros".

 3. Acceder aos contidos dos menús " Documentos" e " Materiais".

 4. Xestionar calquera dos contidos do sitio web, segundo o establecido no parágrafo anterior.

O uso das zonas de acceso restrinxido será persoal e intransferible, de modo que o usuario asume toda a responsabilidade polas consecuencias que se deriven da súa divulgación a terceiros.

Con carácter xeral, as condicións para o rexistro ou o acceso e uso dos servizos que se ofrecen en www.apetega.gal  son as seguintes:

 

 

 • Ser socio/a maior de 13 anos. 

 • Cubrir os datos requeridos neste formulario.  Preferentemente establecerase  "usuario", o mesmo que na aula virtual: o seu DNI (coa letra minúscula e sen guión)

 •  Aceptar este aviso legal, as condicións de uso e a política de privacidade. 

A cada usuario - socio rexistrado, asignaráselle un ou varios dos seguintes roles: editor e socio/a,en función do uso que fará da plataforma e dos seus recursos. 

A designación, cese e control das actividades dos roles, aparece reflectida na seguinte táboa: 
   

 

 

 

 

rol 

asignado por

 duración 

ten acceso a 

  editor/a       

administrador 

temporal  

 

Usando o usuario e contrasinal pode:

 • Editar o seu propio perfil.

 • Ver e xestionar todos os contidos e informes da web, excepto os datos recollidos Libro de Socios (menú "Socios"), baixo as normas establecidas.

socio/a 

tesoreiro/a 
APETEGA *

temporal 

 

Usando o usuario e contrasinal pode:

 • Editar o seu propio perfil.

 • Ver todos os contidos da web, excepto os datos recollidos Libro de Socios (menú Socios).

 administrador

APETEGA* 

temporal 

 

Usando o usuario e contrasinal pode:

 • Xestionar contido, estrutura, apariencia, configuración, roles, permisos, informes, usuarios do sitio web, incluído o Libro de Socios

* Orde ao administrador para a asignación ou baixa deses roles.

APETEGA resérvase o dereito de bloquear temporal ou definitivamente o acceso a calquera usuario rexistrado, sen necesidade de aviso previo, se considera que o comportamento destes usuarios é incompatible con estas normas e co bo funcionamento da plataforma ou se detecta que a información subministrada para o rexistro non é exacta ou veraz. Tamén se aplicará o anterior no caso de que o usuario-socio teña contas pendentes coa asociación.

Os rol de administrador, será desactivado a petición propia do usuario que o ostente. Tamén pode perder esta condición cando a directiva de APETEGA considere que a achega deste usuarios á plataforma está paralizada ou rematada; neste último caso é necesario o aviso previo.

 

O usuario comprométese a non ceder o contrasinal a terceiros, de maneira temporal ou permanente, nin a permitir o acceso aos contidos a persoas alleas. Calquera feito que puidese dar lugar a un uso indebido do contrasinal (roubo, extravío, etc.) será comunicado a APETEGA co fin de cancelar a conta do usuario. 

 

a.2- Protección de datos

Atendendo á Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 do 13 de decembro, informámoslle que os datos persoais que nos puidese facilitar durante a navegación polo noso Sitio web (no momento do seu rexistro ou cando remita un formulario ou realice a súa consulta, comentario ou solicitude ou ao enviarnos un correo electrónico), estes pasarán a forman parte dos ficheiros titularidade de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) que foron debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de datos e cuxa finalidade é: Xestionar a súa solicitude ou simplemente enviarlle información que consideremos do seu interese. Neste sentido, o usuario CONSENTE que os datos persoais achegados a través do sitio web , ou calquera outro, a ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) sexan incorporados aos ficheiros da súa titularidade e para o envío de información sobre as actividades desenvolvidas pola APETEGA.

 

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste Portal estará suxeito ao establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normativa de aplicación. Os datos achegados polo interesado, formarán parte dun arquivo -aloxado na propia plataforma- do que é responsable APETEGA e que está inscrito na Axencia Española de Protección de Datos co nome de  "usuarios de apetega.gal" e código 2162500802. APETEGA comprométese utilizar eses datos, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate, é dicir, o rexistro de usuarios da páxina e no caso dos asociacidos a elaboración dun Libro de Socios. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado, ou nos supostos previstos nos artigos 6.2 e 11.2 da Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

En cumprimento do disposto na citada Lei Orgánica 15/1999, o cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición empregando o formulario de contacto deste sitio web ou por correo postal no enderezo indicado no apartado “Titularidade do sitio web”.

Se por calquera motivo un socio perde tal condición, APETEGA anotará data de baixa no seu perfil e desactivará ese rol, eliminando os datos persoais que non sexan necesarios para o Libro de Socios.

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) comprométese ao cumprimento do deber de segredo tratando os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de informar ó público en xeral e promocionar as súas actividades respecto dos datos de carácter persoal que puidese facilitarnos e a cumprir co deber de establecer as medidas de seguridade apropiadas para evitar a súa perda e todo acceso non autorizado.

 

Se desexa darse de baixa como usuario rexistrado ou se desexa exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, pode facelo enviando unha solicitude por escrito a ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) APTDO. CORREOS, 142 -15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). ou a través de correo electrónico a asociacionapetega@gmail.com xunto con DNI ou outra proba válida en dereito.

 

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos.

 

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) comprométese na utilización dos datos incluídos no ficheiro, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas de seguridade para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos persoais, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade 1720/2007 do 21 de decembro. Con todo, o anterior, as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.

 

No caso que os datos fornecidos estean asociados a unha compra, a lexislación española obríganos a mantelos bloqueados un determinado tempo, polo menos durante catro ou cinco anos, a disposición dos distintos Organismos da Administración Pública ou para cumprir con obrigacións legais. Só poderanse borrar ou rectificar os datos que non sexan pertinentes para cumprir con esa finalidade.

 

O noso servidor seguro garante a privacidade dos datos que nos transmite. Dita privacidade conséguese mediante o protocolo SSL, encriptando os datos enviados mediante o sistema de cifrado RSA, de forma que ninguén poida apropiarse deles xa que non dispón da clave necesaria. Pode comprobar que o seu navegador é seguro se aparece o símbolo do cadeado e tamén se pode apreciar que a URL varía lixeiramente: xa non empeza con http senón con https.

 

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) resérvase o dereito para dar de baixa a todo aquel usuario/a do sitio web que falsease información ou realizado un uso indebido do mesmo e obrigándose a cumprir coas indicacións sinaladas nas cláusulas xerais.

 

a.3- Transferencia internacional de datos

Infórmase o usuario que os datos persoais achegados a través do sitio web, ou calquera outro medio, poden ser aloxados en servidores tipo cloud computing situados fóra do espazo da Unión Europea. ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) advirte ao usuario que o nivel de seguridade de aloxamento nestes países puidese ser inferior ao establecido para a Unión Europea. Marcando a casa de “lido e acepto a política de privacidade”, o usuario dá o seu CONSENTIMENTO á ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) para proceder á transferencia de datos mencionada.

 

a.4- Formularios de recollida de datos

A utilización de certos servizos ou solicitudes da ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) estarán condicionadas ao previo enchemento do correspondente rexistro de Usuario mediante formularios. Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio web para os efectos anteriores ou calquera outros deberá ser veraz. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause a ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA).

 

Nos formularios de recollida de datos, os campos sinalados con asterisco son obrigatorios polo que no caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) poderá denegar o correspondente servizo.

 

a.5- Menores de idade.

Se es menor de 14 anos necesitas o consentimento da túa nai, pai ou titores legais para que poidas rexistrarche e/ou os datos sexan obxecto de tratamento. Imprescindible enviar autorización asinada polos teus pais ou titores e copia dos seus DNI.

 

Se es maior de 14 anos poderás consentir por ti mesmo/a, pero advertímosche que non debes publicar ou comunicarnos datos, información ou fotos das túas, familiares, amigos e/ou a túa contorna.

 

Incluímosvos aquí algunha ligazón, a sitios web dedicados a vós:

 

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/

 

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_menores2016.pdf

 

Se non che funcionan cópiaos e pégaos no navegador que utilices.

 

Para os maiores de 14 anos e menores de 18 ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA). Utilizará os datos en consonancia coa madurez que obxectivamente corresponda á súa idade, nunca solicitaremos datos que correspondan a terceiras persoas (familia, amizades, etc.).

 

b- AVISO LEGAL -Utilización do sitio web

 

b.1- Uso do portal

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) resérvase o dereito para interromper en calquera momento e sen previo aviso o acceso ao Sitio web, así como a interromper a prestación de calquera ou de todos os servizos que se prestan a través do mesmo, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, de mantemento, por fallos no de subministración eléctrica ou por calquera outra causa. Dita interrupción poderá ter carácter temporal ou definitivo. ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non garante a fiabilidade e dispoñibilidade do seu Sitio web, polo que a utilización dos mesmos por parte do Usuario leva a cabo pola súa propia conta e risco. Determinados servizos son exclusivos para os usuarios rexistrados; o seu acceso atópase restrinxido e poderán estar sometidos a condicións particulares que, no seu caso, substitúan e/ou modifiquen o presente Aviso Legal. Nestes casos, como requisito previo para poder acceder ao servizo, o usuario rexistrado deberá rexistrarse co seu identificador e contrasinal. O uso do contrasinal é persoal e intransferible. A persoa autorizada por ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) comprométese a facer un uso diligente e a mantela en segredo, asumindo toda responsabilidade polas consecuencias da súa divulgación a terceiros.

 

Con carácter xeral, o Usuario obrígase ao cumprimento das presentes condicións e termos de uso, e a obrar sempre conforme á lei, aos bos costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que goza, absténdose de utilizar o sitio web de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento do mesmo, os bens ou dereitos de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) do resto de Usuarios ou en xeral de calquera terceiro.

 

En particular, e sen que iso implique restrición algunha á obrigación asumida polo Usuario con carácter xeral de conformidade co apartado anterior, o Usuario obrígase, na utilización da páxina Web a:

 

Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera información ou material que fose difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atenche contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral a normativa vixente.

 

Non introducir, almacenar ou difundir mediante o sitio web ningún programa de computador, datos, virus, código, equipo de hardware ou de telecomunicacións ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico ou físico que sexa susceptible de causar danos no sitio web, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA), de calquera Usuario, ou en xeral de calquera terceiro. Ou que de calquera outra forma sexa capaz de causarlles calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento dos mesmos.

 

Custodiar adecuadamente o "Nome de Usuario" e o "Contrasinal" que lle sexa facilitada por ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA), como elementos identificadores e habilitadores para o acceso aos distintos servizos ofrecidos no sitio web, comprometéndose a non ceder o seu uso nin a permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen derivarse dun uso indebido dos mesmos.

 

Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) ou terceiros.

 

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

 

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) poderá, en todo momento e sen previo aviso, modificar o contido do sitio web, así como as presentes Condicións Xerais e as Condicións Particulares que, no seu caso, inclúanse, mediante a publicación das devanditas modificacións no sitio web co fin de que poidan ser coñecidas polos Usuarios.

 

b.2- Propiedade Intelectual e industrial.

A estrutura, deseño e forma de presentación dos elementos [gráficos, imaxes, códigos fonte, marcas, nomes comerciais, denominacións, artigos, informes, ficheiros, logotipos, son, audio, vídeo, software, texto, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, combinacións de cores e calquera elemento susceptible de protección] están suxeitos aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) ou de terceiros.

 

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual.

 

Baixo ningún suposto, o acceso ao Sitio web supón a renuncia, transmisión, cesión ou licenza total ou parcial dos devanditos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, nin confire ningún dereito de utilización, tradución, adaptación, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, dos devanditos contidos sen a previa e expresa autorización de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) ou do terceiro titular dos dereitos afectados. Quedan a salvo os dereitos do Usuario de visualizar e obter unha copia na memoria caché do computador do Usuario, como reprodución transitoria e accesoria, sen que en ningún caso estea autorizado para comunicar a mesma a terceiros.

 

Están prohibidas a reprodución, a transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público e, en xeral, calquera outra forma de explotación, parcial ou total dos elementos referidos no apartado anterior. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) . Estes actos de explotación só poderán ser realizados en virtude de autorización expresa de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) e que, en todo caso, deberán facer referencia explícita á titularidade dos citados dereitos de propiedade intelectual de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) Só estará autorizado á reprodución, imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado dos contidos dispostos no sitio web.

 

A infracción de calquera dos citados dereitos podería constituír unha vulneración das presentes disposicións, así como un posible delito castigado de acordo co Código penal.

 

Non se permite a utilización dos signos distintivos [marcas, nomes comerciais], salvo autorización expresa dos lexítimos titulares.

 

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) fará uso, en defensa dos seus dereitos de copyright e de propiedade intelectual de todas as armas legais das que poida facer uso en calquera lugar do mundo.

 

En todo caso se ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) considérase prexudicada nesta materia resérvase o dereito para solicitar indemnizacións polo uso de material baixo copyright.

 

b.3- Exclusión de garantías e responsabilidades

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non será responsable:

 

Con carácter xeral, respecto do uso inadecuado do sitio web titularidade de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA).

 

Dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 

Os usuarios deberán realizar un uso adecuado do sitio web, de acordo coas condicións e termos anteriores, sen que ningunha responsabilidade poida ter ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) pola utilización indebida.

 

Respecto de posibles deficiencias técnicas ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non será responsable no caso de que existan alteracións ou interrupcións do servizo, demoras, erros ou mal funcionamento do devandito servizo por fallos na rede eléctrica, na rede de conexión de datos, no servidor ou en calquera prestacións ou que teñan a súa orixe en causas alleas á mesma ou debidas a unha actuación dolosa ou culposa do Usuario, ou por mor de forza maior. Son causas de forza maior fallos de terceiros, operadores ou compañías de servizos, falta de acceso a redes de terceiros, actos ou omisións das autoridades públicas, actos producidos como consecuencia de fenómenos naturais, apagamentos, etc., e o ataque de Hackers ou terceiros á seguridade ou integridade do sistema informático. En calquera caso, sexa cal for a súa causa, ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non asumirá responsabilidade algunha xa sexa por danos directos ou indirectos, dano emerxente e/ou por lucro cesante. ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non se responsabiliza de contidos e opinións de terceiras verteduras no seu Sitio web. ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non se fai responsable pola utilización que o Usuario realice dos servizos do Sitio web nin dos seus contrasinais, así como de calquera outro material do Sitio web, infrinxindo os dereitos de propiedade intelectual ou industrial ou calquera outro dereito de terceiros. ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non se fai responsable polos danos que poidan causarse nos equipos dos Usuarios por posibles virus informáticos contraídos polo Usuario por mor da súa navegación no Sitio web, ou por calquera outros danos derivados desa navegación. Corresponde ao Usuario, en todo caso, dispoñer de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños. ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non ofrece ningunha garantía de ausencia de erros en ningún dos contidos do seu Sitio web, ademais de non garantir a corrección de calquera defecto ou a ausencia de virus e demais compoñentes daniños no presente Sitio web ou no seu Servidor. O Usuario responderá fronte a ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento das condicións de uso do Sitio web e demais obrigacións establecidas no presente Aviso Legal.

 

b.4- Ligazóns no Sitio web e do sitio web.

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) No caso de que en nome do dominio dispuxésense ligazóns ou hipervínculos a outros sitios da internet, ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e os seus contidos, posto que a función destas é informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia na internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos neste Sitio web. Por todo iso, ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non será responsable do resultado obtido a través de devanditas ligazóns hipertextuales.. En ningún caso ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) asumirá responsabilidade algunha nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

En ningún caso a existencia de sitios enlazados debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) coas manifestacións, contidos ou servizos provistos. ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) non coñece os contidos e servizos dos sitios enlazados e por tanto non se fai responsable polos danos producidos pola ilicitud, calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos Sitios Enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable a ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) que só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos sitios enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida.

 

O Usuario da internet que introduza ligazóns desde as súas propias páxinas ao Sitio web deberá cumprir coas seguintes condicións: - A ligazón unicamente vinculará coa home page ou páxina principal do Sitio web pero non poderá reproducila de ningún xeito (copia dos textos, gráficos, etc). - Queda prohibido, de acordo coa lexislación vixente en cada momento, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan ao Sitio web ou permitan a visualización dos contidos a través de direccións da internet distintas ás do Sitio web e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao Sitio web de forma que: - produza, ou puidese producir, erro, confusión ou engano nos Usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou contidos; - supoña un acto de comparación ou imitación desleal; - sirva para aproveitar a reputación do prestixio de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA); ou resulte prohibido pola lexislación vixente. - O Sitio web que insira a ligazón non poderá realizar ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) e os seus membros. - En ningún caso expresarase no Sitio web onde se sitúe a ligazón que ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) prestou o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora ou verifica os servizos do autor da ligazón. - O Sitio web que estableza a ligazón cumprirá coa lei e non poderá en ningún caso dispoñer ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que: sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, etc..); induzan ou poidan inducir no Usuario a falsa concepción de que ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) subscribe, apoia, adhírese ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; ou resulten inapropiados coa actividade de ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) en relación ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente.

 

b.5- Dereitos de exclusión

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso, que falsease información ou realizado un uso indebido do mesmo e obrigándose a cumprir coas indicacións sinaladas nas cláusulas xerais. sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

 

Igualmente ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) resérvase o dereito de non gardar dato algún ou de borrar estes de os seus ficheiros en tanto non se proceda a establecer unha relación comercial en firme.

 

b.6- Xeneralidades

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 

b.7- Modificación das condicións

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) poderá modificar, cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos como os servizos, condicións e finalidades aquí determinadas, que se presten a través da Web, como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal, en calquera momento, sen previo aviso, as condicións e finalidades aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 

En base a esta posibilidade de modificacións, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web. ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA).

 

b.8- Publicidade

Determinadas partes do Sitio web poden albergar contidos publicitarios ou estar patrocinados. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido para a súa inclusión no Sitio web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación.

 

b.9- Lexislación aplicable e xurisdición

En caso de litixio, ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) está adherido ao sistema voluntario de arbitraxe de consumo. Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao Sitio web rexe a lexislación española sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso de de o presente Sitio web, os Xulgados e Tribunais que lle correspondan a Santiago de Compostela (A Coruña), España.

 

c- AVISO LEGAL -Referentes a prestación de actividades

 

c.1-Actividades.

As Actividades e as características das mesmas , así como o tipo, duración, inscrición, aparecen directamente no Sitio web.

 

c.2- Servizo de reclamación.

En caso de reclamación ou queixa pode vostede poñerse en contacto chamando ó teléfono 696229112,por email ao correo electrónico: asociacionapetega@gmail.com ou ben ao correo postal indicado no encabezamiento deste documento.

 

c.3- Publicidade.

O USUARIO REXISTRADO CONSENTE en recibir información sobre as actividades que desenvolva a ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA (APETEGA) por calquera medio (correo postal, correo electrónico, sms, fax, etc.).

 

 

Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Opera:

http://help.opera.com/windows/11.50/é-É/cookies.html

 

 

Outras ferramentas de terceiros, dispoñibles en liña, que permiten aos usuarios detectar as cookies en cada sitio web que visita e xestionar a súa desactivación, por exemplo:

 

Ghostery

http://www.youronlinechoices.com/es